Conditie

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene Voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende Algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als leverancier (QND-Distribution - eigenaar Rosaria Tamburro) sluit via de website www.membraclean-shop.de/. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van eventueel door u gehanteerde voorwaarden in strijd.

(2) Een consument in de zin van onderstaande regelgeving is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voor het grootste deel niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen .

(2) Zodra u het betreffende product op onze website plaatst, maken wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een contract via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden vermeld in de artikelbeschrijving.

(3) Het contract komt tot stand via de online winkelwagensysteem als volgt:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om de "winkelwagen" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.
Na het oproepen van de "Afrekenen"-pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden , worden de bestelgegevens dan als besteloverzicht aan u getoond .


Als u een direct betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) als betalingsmethode gebruikt , wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende instant-betalingssysteem, maakt u de juiste selectie of voert u in uw gegevens daar. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop.


U heeft de optie om voor het verzenden van de bestelling de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of om de bestelling te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de daarvoor bestemde knop ("bestelling met betalingsverplichting" of soortgelijke aanduiding), verklaart u zich op juridisch bindende wijze akkoord te gaan met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

(4) Uw vragen over het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), die u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract is gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U dient er dus voor te zorgen dat het e-mailadres dat u ons heeft opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.
§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) kredietcontrole
Als we vooruitbetalingen doen, b.v.bij betaling op rekening of automatische incasso worden uw gegevens verzonden naar
Tesch mediafinanz GmbH, Weiße Breite 5, 49084 Osnabrück, doorgegeven Wij behouden ons het recht voor om u de betaalmethode op rekening of automatische incasso te weigeren naar aanleiding van de kredietcontrole.

(2) Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. Betaling geschiedt aan Klarna:

  • Factuur: De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de verzending van de goederen/ticket/of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waar deze betaalmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland.
  • Sofortüberweisung: Verkrijgbaar in Duitsland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Het gebruik van de betaalmethoden factuur en/of huurkoop en/of automatische incasso vereist een positieve kredietcontrole. In dit verband geven we uw gegevens door aan Klarna ten behoeve van adres- en kredietwaardigheidscontroles als onderdeel van de aankoopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Begrijp alsjeblieft dat we je alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan ​​op basis van de resultaten van de kredietcontrole.

Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna is hier beschikbaar. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarna's voorschriften voor gegevensbescherming.


Meer informatie over Klarna vind je hier. U vindt de Klarna-app hier.

§ 4 retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie komen.
(2)
De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.


(3) Indien u ondernemer bent, geldt ook het volgende:
a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. Verpanding of overdracht als zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de voorbehouden goederen is overgegaan.

b) U kunt de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop en aanvaarden wij de overdracht. Verder bent u bevoegd om de vordering te incasseren. Als u uw betalingsverplichtingen echter niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

c) Als de voorbehouden goederen worden gecombineerd en gemengd, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte voorwerpen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de vordering met meer dan 10% overschrijden. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.


§ 5 Garantie

(1) De wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor gebreken bestaan.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen direct bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten.Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Voor zover een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen als u hiervan door ons op de hoogte bent gesteld vóór het indienen van de contractuele verklaring en de afwijking is uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen contractpartijen overeengekomen.
(4) Indien u ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen:

a) Alleen onze eigen informatie en die zijn van toepassing op de kwaliteit van de goederen Productbeschrijving van de fabrikant zoals overeengekomen, maar geen andere reclame, öv Openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van gebreken geven wij naar eigen goeddunken garantie door middel van reparatie of nalevering. Als het verhelpen van het gebrek niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden. Na een tweede mislukte poging wordt het herstellen van gebreken geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of de andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In geval van rectificatie zijn wij niet verplicht de verhoogde kosten te dragen die ontstaan ​​door het naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering brengen van de goederen, op voorwaarde dat de levering niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.
c)  De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet:


- voor toerekenbare schade door letsel aan leven, ledematen of gezondheid en voor andere schade veroorzaakt door opzet of grove schuld; - voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de staat van de zaak hebben aangenomen;
- in het geval van zaken die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met normaal gebruik en de gebreken hebben veroorzaakt;
- in het geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft in verband met garantierechten.

§ 6 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover zij de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft niet intrekt (begunstigingsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Klantinformatie

1. Identiteit van verkoper

QND-Distribution
Inh. Rosaria Tamburro
Görlitzer Weg 21
44625 Herne
Duitsland
Telefoon: 02323-1378668
E-mail: info@membraclean .de


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), toegankelijk via https ://ec.europa.eu/odr.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Conclusie van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).
3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. Contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract.Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser.Na ontvangst van de bestelling, de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene algemene voorwaarden worden u nogmaals per e-mail toegestuurd.

3.3. Als u een offerte aanvraagt ​​buiten het online winkelwagensysteem, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de erecode van Trusted Shops GmbH, die kan worden bekeken op: http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

5. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst zijn terug te vinden in de respectievelijke aanbieding.

6 . Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen.

6.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden.

6.5. De voor u beschikbare betalingsmethoden worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding weergegeven.

6.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een niet door de opdrachtnemer of een andere voor de uitvoering van de zending verantwoordelijke vervoerder opdracht heeft gegeven.

Bent u ondernemer, dan is levering en verzending voor eigen risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Voor meer informatie, zie: https://www.haendlerbundde/de/performing/juridische beveiliging/agb-service.

laatste update: 01.01.2022

.